Działalność naukowo-badawcza ZUT

Działalność naukowo-badawcza Lidera Konsorcjum, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. takie obszary badań w zakresie technologii i inżynierii materiałów polimerowych jak biopolimery, (ich synteza, badanie właściwości fizykochemicznych, mechanicznych, strukturalnych, określanie kierunków aplikacyjnych), funkcjonalne termoplasty i duroplasty, a także kompozyty, farby, lakiery i kleje w tym zawierające surowce pochodzenia naturalnego, oraz szeroko rozumiane procesy katalityczne i katalizatory, nowoczesne membranowe techniki rozdziału, nowe technologie (w tym biotechnologia) i modernizacje procesów technologii chemicznej, badania operacji jednostkowych inżynierii chemicznej, procesy ochrony środowiska, optymalizacje parametryczne procesów, technologie syntezy związków organicznych oraz nanotechnologie.

 

ZUT posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych własnych, rozwojowych, międzynarodowych niewspółfinansowanych i finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz projektów rozwojowych mających znaczenie aplikacyjne. Doświadczenie to wynika z prowadzenia nie tylko dużych projektów badawczych, w tym w ramach programów ramowych UE czy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013), oraz szeregu projektów finansowanych z budżetu Państwa (NCN, NCBiR) jak również mniejszych projektów i zleceń związanych bezpośrednio z praktyką przemysłową.

 Lider Konsorcjum, ZUT, dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną niezbędną do realizacji projektu. Techniczne i materialne zaplecze badawcze stanowić będą doskonale wyposażone laboratoria, w których znajduje się najnowocześniejszy sprzęt do syntezy polimerów i ich szczegółowej analizy fizykochemicznej. Nowoczesny reaktor próżniowy do syntezy polimerów. Ponadto ZUT dysponuje bardzo nowoczesnym laboratorium do analizy termicznej, pozwalającym określić m.in.. temperaturowe zakresy przemian fazowych (Różnicowa Kalorymetria skaningowa, DSC Q100, TA Instuments), zachowanie się materiałów pod obciążeniem w funkcji temperatury (Dynamiczna Mechaniczna Analiza Termiczne, DMA Q 800, TA Instuments) oraz stabilności termicznej (analizator TGA, Q 500, TA Instruments).

Niezwykle ważnymi laboratoriami stanowiącymi zasoby materialne ZUT, służącymi do oceny strukturalnej otrzymanych materiałów wg projektu są laboratoria: wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) z analizą składu (EDX), mikroskopii skaningowej (SEM). mikroskopii optycznej (OM) oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Ponadto Lider posiada nowoczesne laboratorium do oceny właściwości mechanicznych, w tym również właściwości zmęczeniowych (Instron 3366, Instron Electropulse) co jest niezwykle ważne dla potencjalnych zastosowań materiałów wg. projektu.